Regulamin

Regulamin obiektu Odsapka Dom Wakacyjny

REGULAMIN OBIEKTU ODSAPKA DOM WAKACYJNY

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości. Rozpoczęcie pobytu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

 1. W obiekcie mogą przebywać tylko osoby zakwaterowane. Przyjmowanie Gości bez zgody właściciela obiektu jest zabronione.
 2. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 16.00 i trwa do godziny 10.00 następnego dnia. Późniejsze wymeldowanie dodatkowa opłata 40 zł/osobę. Przyjazdy w godzinach innych niż 16.00-18.00 prosimy uzgadniać.
 3. Uwzględniamy życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości (wolnych miejsc noclegowych).
 4. Właściciel obiektu zastrzega sobie prawo do komisyjnego przeniesienia rzeczy Gości w przypadku nie powiadomienia obsługi o chęci przedłużenia pobytu i zdeponowania ich w innym wolnym pokoju na koszt i ryzyko Gościa.
 5. Właściciel domu wakacyjnego ODSAPKA ma obowiązek zapewnić:
  • warunki nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji dotyczących Gości, profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  • wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie,
  • w miarę posiadanych możliwości przydzielić inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 6. W dniu zakwaterowania Gość zobowiązany jest uiścić całkowitą opłatę za pobyt oraz opłatę klimatyczną w wysokości 1,86 za dobę.
 7. W dniu zakwaterowania pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 300 zł za pokój i 500 zł za Apartamenty A i B, z której właściciel ma prawo dokonać potrąceń za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania pokoi i elementów wyposażenia.
 8. Gość powinien zawiadomić obsługę domu wakacyjnego o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 9. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody w tym uszkodzenia lub zniszczenia elementów obiektu, przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność do kwoty faktycznie poniesionych nakładów przez właściciela obiektu na rzecz naprawy tych szkód.
 10. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokoju i na zewnątrz obiektu.
 11. Dzieci muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem rodziców lub opiekunów.
 12. W domu wakacyjnym ODSAPKA obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 6.00.
 13. Ze względu bezpieczeństwa przeciwpożarowego zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 14. Obsługa domu wakacyjnego ODSAPKA może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin obiektu lub wyrządził szkodę w mieniu właściciela obiektu lub Gości.
 15. Parking udostępniony gościom jest niestrzeżony i bezpłatny.
 16. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, złamanie go jest równoznaczne ze zgodą na pokrycie kosztów dearomatyzacji w wysokości 1200 zł.
 17. Zwierzęta w obiekcie nie są akceptowane, złamanie tego zakazu skutkować będzie dodatkową opłatą za dezynfekcję w wysokości 500 zł
 18. W przypadku stwierdzenia faktu podania niewłaściwych danych podczas rezerwacji online (np. dotyczących ilości osób lub wieku dzieci), mających wpływ na wysokość ceny wynajmu, Gość zobowiązany jest dokonać dopłaty za wynajem miejsc noclegowych, niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu przez obsługę lub właściciel zastrzega sobie prawo do potrącenia wynikającej z tego tytułu dopłaty z pobranej kaucji.
 19. Reklamacje prosimy składać pisemnie, listownie lub pocztą elektroniczną. Dom Wakacyjny Odsapka zastrzega sobie czas na rozpatrzenie reklamacji do 14 dni.

Zasady rezerwacji online

ZASADY REZERWACJI ONLINE

I. REZERWACJA

1. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą dokonania płatności wymaganej przedpłaty – w wysokości i terminie wskazanym w e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji.
2. REZERWACJA NA ZAPYTANIE – w przypadku braku dostępności miejsca noclegowego online może być zaoferowana Rezerwacja Na Zapytanie. Potwierdzenie dostępności terminu (lub jego braku) oraz informacje o sposobie uiszczenia przedpłaty zostaną przesłane e-mailem.

II. ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI

1. Niewpłacenie przedpłaty w wymaganym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
2. W przypadku anulowania rezerwacji wniesiona przedpłata nie podlega zwrotowi.
3. Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe poprzez link zawarty w w e-mailu lub przez kontakt z Obsługą. Skorzystanie z linka w e-mailu umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie rezerwacji, co zgodnie z ust. II pkt. 2 nie oznacza zwrotu wniesionej przedpłaty.
4. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika to z terminu rezerwacji bądź wcześniejszego wyjazdu, nie skutkuje obniżeniem lub zwrotem części płatności za usługę.

III. USTALENIA KOŃCOWE

Osoba dokonująca rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rezerwacyjnym. Obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu pobytu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, prosimy o pilny kontakt z Recepcją.
Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”, w górnej części kalendarza rezerwacji oraz w e-mailach.